ДГ "Снежанка"
Детска градина в село Рупци

Проект №BG05M2OP001-3.012-0001-C01 "Заедно, макар и различни"

Договор за безвъзмездна помощ №BG05M2OP001-3.012-0001-C01,Процедура BG05M9OP001-3.012 ,миг КАРЛУКОВСКИ КАРСТ-ЧЕРВЕН БРЯГ-ИСКЪР"-Мярка 7

Интегриране,приобщаване и социализиране на деца от маргинализираните общности в образователната система

По проекта ще се обзаведат и оборудват три вълшебни стаи в бази с.Рупци, с.Ракита и с.Радомирци

Четири клубни дейности -клуб"Скок подскок", клуб"На работа ръчички,сложете ръкавички", клуб "От А до Я", Клуб "Пламъче от миналото"

Дейностите са свързани с деца и родители.По проекта ще работят с родители здравен медиатор и психолог,а с децата педагози.

Проекта ще приключи на 31.12.2023г.