ДГ "Снежанка"
Детска градина в село Рупци

Мисия и визия

Мисия:

 1. Утвърждаване на  възпитателно  –  образователните  дейности като  процес на системен  и последователен преход на децата  от  предучилищно  към    начално  училищно  обучение ;
 2. Организиране на предучилищната общност като отворена система ;
 3. Въвеждане на  съвременни  педагогически  технологии ;
 4. Формиране на умение за придобиване на информация и овладяване на съвременните информационни и комуникационни технологии  от  учителите;
 5. Утвърждаване на предучилищната система като  организация, построена на основата на знание и  информация ;
 6. Хуманизация на  отношенията  в  детската  градина;
 7. Формиране и  развитие  на  общовалидните  човешки ценности  като:
 • уважение на  правата и свободите на всяко дете , учител, родител и всеки друг участник в образователните   взаимодействия ;
 • ангажиране на  учителската  общност  със  създаването на адекватни условия за разбирателство между различните  етнически  и  верски  групи,  като се полагат  усилия  за  преодоляване  на  предразсъдъците и  дискриминацията  по  етнически  и  верски  признак.

Общи задачи и цели:

Целите и задачите на годишния комплексен план за всяка нова учебна година са: Създаване на условия за качествено възпитание и обучение на децата от 3 до 7 години, съгласно държавните образователни стандарти.

ЗАДАЧИ:

 1. Спазване на ДОС, като гарант за качество и творчество в прилагане на педагогическите модели на взаимодействие деца – учител.
 2. Осигуряване на оптимални условия за качествена подготовка на децата от подготвителните за училище групи, съгласно ДОС на основата Програмна система на ДГ "Снежанка“, като част от Стратегията за развитие на детската градина  и учебните помагала на издателство „Бит и техника” . Създаване условия за физическа активност, за развитие на физически качества, закаляване на детето и постигане на реални резултати при състезания.
 3. Изграждане на детско общество за всяка група, чрез моделиране на чувства за толерантност и хуманни взаимоотношения по посока на споделеното знание.
 4. Диференциране грижата за всяко дете и реализиране личните му планове.
 5. Формиране на знания за национални и европейски ценности.
 6. Адекватно прилагане на модели за поведение при реализиране спазването правата на детето,съгласно Хартата за правата на детето,Закона за правата на детето.
 7. Създаване на умения за безопасност и съхранение на живота и личността на детето.
 8. Развитие на умения за безопасно движение по пътищата.
 9. Използване на диагностични процедури за установяване нивото на развитие на детската личност.
 10. Затвърдяване на ритуализацията в празниците и развлеченията в детското заведение.