ДГ "Снежанка"
Детска градина в село Рупци

 Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014-2020) :