ДГ "Снежанка"
Детска градина в село Рупци

Проект №BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (2014-2020)

Дейност 1 - Организиране и провеждане допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи.

Основна цел на проекта е навременно обхващане и образователно приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование,подкрепа на достъпа им до качествено образование,подкрепа на социалното им приемане,изграждането им като пълноценни граждани и успешна професионална, социална и личностна реализация.

 

Прикачени документи

Относно проекта