ДГ "Снежанка"
Детска градина в село Рупци

Новини и Събития

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ - ДГ Снежанка - Рупци

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Финансиран от оперативна програма"Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020,съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Прием на документи за проект"Заедно,макар и различни"

Прием на заявления за участие в клубни дейности по проект

НП "Без свободен час"

осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за заместване на отсъстващи от работа учители във връзка с ползването на отпуск за реално проведени учебни часове в училищното образование и за реално проведени астрономически часове

ВАЖНО!

Уважаеми родители, съобщаваме Ви, че на основание заповед № РД 09-74 от 06.01.2021г на Министъра на образованието и науката на РБ  в периода от 06.01.2021 г. до 31.01.2021 г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование, в детски градини и в училища на територията ...

Възобновяване присъствието на децата в ДГ „Снежанка“, считано от 04. 01. 2021 г.

 ЧЕСТИТА ДА БЪДЕ, ЗДРАВА, МИРНА И СПОКОЙНА НОВАТА 2021 ГОДИНА!      Уважаеми Родители,съгласно Заповед РД-01-718/ 18.12.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на Министерство на здравеопазването, считано  от  04. 01. 2021 г. ...