ДГ "Снежанка"
Детска градина в село Рупци

Обява по проектс договор BG05M2OP001-3.12-0001-C01 -Прием на документи за проект"Заедно,макар и различни"

Обявяваме прием на документи от 02.02.2023г до 09.02.2023г за длъжност Психолог по Проект "Заедно, макар и различни"-почасово ,за определен срок

Трудов стаж-7години

Образование-Висше/Магистър

Автобиография

Копие от трудова книжка

Документи се приемат в ДГ "Снежанка" с.Радомирци