ДГ "Снежанка"
Детска градина в село Рупци

Проект “Заедно, макар и различни“ Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-3.012 “МИГ Карлуковски карст- Червен бряг- Искър“- мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализ

Прием на документи за ръководители на клубни дейности по проект "Заедно ,макар и различни"